Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Jachthondenschool St. Hubertus met adres Oude Waalsdorperweg 1, 2597 AK Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxx in Den Haag, hierna te noemen: JHS St. Hubertus.

JHS St. Hubertus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij gaan daarom uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris.

Verwerking persoonsgegevens

Jhs St. Hubertus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te noemen AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van leden worden door Jhs St. Hubertus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • Contributie-inning
  • Communicatie met de leden en het informeren van de leden door het versturen van (digitale) berichten, waaronder  een nieuwsbrief
  • Het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Jhs St. Hubertus

Uw rechten

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend door de administratie van Jhs St. Hubertus worden gebruikt ten behoeve van lidmaatschap registratie en wedstrijd formulieren.

Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt

U heeft daarnaast het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze onjuist zijn, of om deze te laten verwijderen

Op wedstrijd of training gemaakte foto's en/of films kunnen op de website, in de nieuwsbrief of in de uitgave van het clubblad Mooi Apport van Jhs St. Hubertus gepubliceerd worden tenzij u schriftelijk bij onze administratie aangeeft dat u dit niet wenst.

Als deelnemer aan activiteiten die door Jhs St. Hubertus worden georganiseerd stemt u in met het registreren en/of publiceren van de uitslagen op de website tenzij u voorafgaand aan uw deelname schriftelijk bij onze administratie aangeeft dat u dit niet wenst.

Indien u meent dat JhsSt. Hubertus niet overeenkomstig dit privacy statement handelt of niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving handelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Jhs St. Hubertus.